Næringsfond for Molde Kommune

Stortinget har i 2020 bevilget 600 millioner til kommunale næringsfond. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av covid-19, og skal gjøre kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Av disse midlene er Møre og Romsdal tildelt 42,1 millioner kroner, hvorav Molde kommune er tildelt 2,4 millioner.

Formålet er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Hva tilskuddet kan benyttes til

Tilskuddet skal benyttes til prosjektrelaterte oppgaver relatert til tiltaket/prosjektet det søkes støtte til.

Tilskuddet skal ikke brukes til:

  • løpende driftskostnader
  • kausjon eller annen økonomisk garanti
  • direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
  • renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

Tilskuddets størrelse

Det gis normalt inntil 50 % støtte per prosjekt, men det kan unntaksvis innvilges inntil 75 % støtte ved spesielt stor samfunnsnytte. Molde kommune gir tilskudd på inntil 200 000 kroner per prosjekt.

Utbetaling av tilskuddene

Det kan søkes om utbetaling av 15 % av tilskuddet ved oppstart. Ut over dette utbetales tilskuddsmidlene etterskuddsvis. Det kan søkes om én delutbetaling i tillegg til sluttutbetaling.

Ved delutbetaling og sluttutbetaling skal det leveres prosjektregnskap godkjent av regnskapsfører. Ved anmodning om sluttutbetaling skal det også beskrives om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket og en kort rapport som beskriver de resultatet som er nådd ved avslutningen av prosjektet.

Punktene ovenfor er ment å være veiledende og informative. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Denne kan leses i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Søknadsprosess

Alle søknader og tildelinger skal gå gjennom regionalforvaltning.no der du søker etter ordningen som heter «Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Molde kommune».

ProtoMore Kunnskapspark AS saksbehandler alle søknader på vegen av Molde kommune

Endelig innstilling behandles politisk i «Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø»

Molde kommune sender ut tilsagnsbrev

Dersom du har spørsmål om Molde kommunale næringsfond så hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt på telefon eller e-post med Jan Ove Moen eller Jørn Heggertveit.

Kontakt

Jørn Heggertveit

Jørn Heggertveit

Leder Nytt Næringsliv
+47 920 61 690jh@protomore.noLinkedIn-profil
Jan Ove Moen

Jan Ove Moen

Forretningsutvikler - Ansvarlig Kickstart
Jan Ove arbeider som forretningsutvikler rettet mot nytt næringsliv i Protomore.
+47 932 24 794janove@protomore.noLinkedIn-profil

Aktuelle arrangementer

No items found.

Relaterte tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra protomore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.